среда, јул 17, 2024

Top 5 Ove Nedelje

Related Posts

PREZENTACIJA PROJEKTA BUJANOVAČKOG ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA

Prihvatanje preporuka za rešavanje problema, od obrazovanja do nacionalnih simbola – put do integracije Albanaca

Bujanovac, 24.novembar 2016. (Bupress) – prezentacija-projekta-odbora-za-ljudska-pravaNa tribini bujanovačkog Odbora za ljudska prava pod nazivom „Integracija Albanaca na jugu Srbije u svetlu (ne)implementacije vladinih sporazuma vezanih za jug Srbije“, prezentovan je Projekat u kome se nabrajaju problemi sa kojima se suočavaju Albanci na jugu Srbije, sa preporukama kako ih rešiti, što bi otvorilo njihov put prema potpunoj integraciji. Nerešeni problemi u sedam oblasti, početna pozicija predstavnika Albanaca u nastavku prekinutog dijaloga sa Vladom Republike Srbije…„Bupress“ objavljuje kompletan PROJEKAT

OBRAZOVANJE:

1. Neusklađeni planovi i programi u odnosu na udžbenike odobrene od Ministarstva prosvete i tehnološkog razvoja. Objašnjenje: Postoje udžbenici, iz različitih predmeta, odobrenih od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, međutim planovi i programi rada nisu usklađeni sa njima.
Preporuka 1: Usklađivanje odobrenih udžbenika sa planovima i programima rada.
2. Problem sa priznavanjem diploma osnovnih i srednjih škola i fakulteta sa Kosova
Objašnjenje: Ustavni sud Republike Srbije zabranio je priznavanje diploma sa Kosova iako je Vlada, nakon dogovora u Briselu, donela odluku o priznavanju istih. Poslednji dogovor u Briselu  se ne primenjuje zbog “tehničke” procedure.
Preporuka 2: Operacionalizacija predviđene procedure na osnovu dogovora postignutog u Briselu (preko kancelarije SPARK, potom i nadležnih institucija ERIC NARIC centri visokoškolskeustanove)
 1. Teškoće prilikom nostrifikacije diploma iz Republike Albanije i Makedonije.
Preporuka 3: Bilaleteralna harmonizacija studijskih planova i programa među navedenih država o direktnom priznavanju diploma.
 1. (Ne) obuhvaćenje specifičnosti Albanske nacionalne manjine u državni proces obrazovanja.
Preporuka 4: Reforme u obrazovnom sistemu, u planovima i programima uključiti specičnosti albanske nacionalne manjine u državnom procesu obrazovanja.
 1. Nedostatak preko 50% udžbenika na Albanskom jeziku u osnovnim školama od I do VIII razreda
  Preporuka 5: Obezbeđenje nedostajućih udžbenika, u skladu sa Zakonom o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima, Zakonom o nacionalnim savetima manjina i modelu dostupnim iz Akcionog plana za realizaciju prava nacionalnih manjina.
 2. Nedostatak preko 95% udžbenika u srednjim školama-srednjim stručnim i gimnaziji od I do IV godine. 
  Preporuka 6: Obezbeđenje nedostajućih udžbenika, u skladu sa Zakonom o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima, Zakonom o nacionalnim savetima manjina i modelu dostupnim iz Akcionog plana za realizaciju prava nacionalnih manjina.
 3. Školske biblioteke za osnovne i srednje škole sa manjim brojem udžbenika na albanskom jeziku
  Preporuka 7: Biblioteke i kabineti škola da budu opremljeni sa odgovarajućim knjigama, u skladu sa analizom potreba koju bi zajedno sa školama pripremio Nacionalni savet albanske nacionalne manjine, i radnim materjalima za učenike osnovnih i srednjih škola sa nastavom na albanskom jeziku.
 4. Neadekvatan prevod udžbenika za osnovne i srednje škole.
  Preporuka 8: Pregled prevedenih udžbenika i korekcija grešaka u udžbencima.
 5. Odbijanje uverenja učenika koji se školuju na Kosovu i Albaniji za korišćenje dečijeg dodatka od strane Centra za socijalni rad.
  Preporuka 9: Da se nađe pravni način da učenici i studenti steknu to pravo.
 6. Neredovno organizovanje ispita za dobijanje licence za prosvetne radnike.
  Preporuka 10: Na osnovu broja prijavljenih nastavnika, koji nije manji od pet, organizovati u odgovarajućem roku, koji nije manji od 12 meseci, polaganje ispita za dobijanje licence koja je neophodna za nastavak prosvetnog rada.  Ukoliko prilike dozvoljavaju, ispite organizovati na teritoriji Školske uprave Leskovac.

KULTURA IINFORMISANJE:

Nedovoljna finansijska sredstva koja se izdvajaju za rad medija od nadležnih organa svih nivoa vlasti.
Preporuka: Izdvajanje sredstava Ministarstva za kulturu i informisanje i drugih nadležnih ustanova srazmerno procentu stanovništva.
Nedovoljna saradnja osnovnih i srednjih škola sa domovima kulture.
Preporuka:  Domovi kulture treba da kreiraju sadržaje kojima će privlačiti đake osnovnih i srednjih škola;otvorenost domova kulture za đake i njihove potrebe za kulturnim stvaralaštvom; sloboda u organizaciji svojih sekcija i mogućnost organizacije priredbi i manifestacija.
Nepostojanje medijskog programa na Albanskom jeziku u javnom servisu RTS.
Preporuka: Nacionalni savet Albanske nacionalne manjine da pokrene niz razgovora sa nadležnima u javnom servisu kako bi se utvrdile mogućnosti za proizvodnju sadržaja i emitovanje programa na albanskom jeziku. Ova mera je predviđena i Akcionim planom za ostvarivanje prava nacionalnih manjina.
Nedostatak promovisanja i uključivanje Albanske kulture na regionalnom i centralnom nivou.
Preporuka: Promovisanje i uključivanje Albanske kulture na regionalnom i centralnom nivou.

 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZASTITA

(Ne) proprcionalna zastupljenost zdravstevenih radnika u javnom regionalnom i lokalnom zdravstevnom sistemu, nesrazmerno broju stanovnika.
Preporuka: Usklađivanje broja zaposlenih u zdravstvenom sistemom sa brojem stanovnika i postojećim potrebama.
Prepreke i birokratske procedure za dobijanje specijalizacije za lekare albanske nacionalnosti.
Preporuka: Olakšavanje procedura za dobijanje specijalizacije  lekarima albanske nacionalnosti.
Nedostatak škola, nastavnih sredstava i stručnog osoblja za rad sa decom sa posebnim potrebama.
Preporuka: Predvideti/ otvoriti škole za decu sa posebnim potrebama u našim opštinama kao deo redovnog obrazovanog sistema.
Nedostatak narodne kuhinje u okviru Centra za socijalnu zaštitu.
Preporuka: Lokalne samouprave i Ministarstvo rada i socijalne politike da utvrde mogućnosti za otvaranje lokalnih narodnih kuhinja u skladu sa postojećim potrebama odnosno brojem korisnika. Takođe, zajednički utvrditi planove rada kako bi se obezbedilo održivo finansiranje kuhinja.

EKONOMIJA

Loše urađena privatizacija, naročito izraženakod potencijalnih kupaca kojinisu bilisrpske nacionalnosti.
Preporuka: Mogućnost da se ravnopravno učestvuje u procesima privatizacije.
Nedovoljno upućivanje investitora na jug Srbije iako je Sporazumom o rešavanju krize u opštinama P,B,M isto planirano.
Preporuka: U saradnji sa Privrednom komorom Srbije, lokalne samouprave da naprave analizu potencijala za ulaganje u svojim opštinama, prepreke koje bi mogle da odvuku investitore. lokalne samouprave da definišu olakšice investitorima koji žele da ulažu (takse, nameti, birokratske procedure itd.)
Nesrazmeran broj zaposlenih iz Albanske zajednice u organima Republičke tržišne inspekcije.
Preporuka: Da broj pripadnika Albanske nacionalne manjine u organima Republičke tržišne inspekcije, bude povećan i usklađen sa brojem stanovnika. U skladu sa pozivima za nova radna mesta, lokalne samouprave da utvrde poznavanje srpskog jezika i kandidatima omoguće časove neophodne kako bi savladali jezik.. Ova mera je predviđena i Akcionim planom za realizaciju prava nacionalnih manjina.
Nedovoljna saradnja Privredne komore Srbije i lokalnih privrednika.
Preporuka: Jačanje međusobne komunikacije Privredne komore Srbije sa privrednicima kroz učešće u zajedničkim biznis forumima i sajmovima.
Nedovoljne subvencije i krediti od državnih institucija za privrednike.
Preporuka: Predvideti više subvencija i kredita pod olakšavajućim okolnostima za mala i srednja preduzeća .
Mali broj zaposlenih Albanaca u javnim preduzećima čiji je osnivač država.
Preporuka: Povećati broj zaposlenih Albanske nacionalnosti u javnim preduzećima.

BEZBEDNOST

Prisustvo specijalnih jedinica.Preporuka: Postepeno uklanjanje specijalnih jedinica.
Nedovoljan broj zaposlenih Albanaca u organima bezbednosti i policije. Preporuka: Povećati broj pripadnika Albanske nacionalne manjine na svim nivoima bezbednosnih organa, do postizanja srazmernosti sa brojem stanovnika. Zainteresovanim kandidatima lokalne samouprave i date strukture zajedno da omoguće časove srpskog jezika i organizovati neohodne obuke kao pripremnu nastavu za polaganje ispita.
Preporuka: Povećanje broja komandnih kadrova iz redova albanske nacionalne manjine.
Nestanak građana pod ne razjašnjenim okolnostima u periodu 1996-2002. Preporuka: Više napora na rasvetljavanju ovih slučaja.
Suspendovani policajaci Albanske nacionalnosti nisu zamenjeni novim kadrovima.Preporuka: Da se prime novi policajci iz Albanske zajednice. Zainteresovanim kandidatima za polaganje osnovne policijske obuke omogućiti sve neophodne uslove za pohađanje i uspešan završetak obuke.
Nedovoljna saradnja između lokalnih vlasti i MUP-a. Preporuka: Jačanje veza između lokalnih vlasti i MUP kroz održavanje međusobnih mesečnih sastanaka.
Nedovoljan povratak raseljenih lica koji su ova područija napustili 1998 i 2001 godine. Preporuka: Obezbeđivanje bezbednosti uslova za povratak raseljenih lica.
Nefunkcionalnost rada opštinskih saveta za bezbednost. Preporuka: Dinamizacija odnosa opstinskih saveta za bezbednost sa republickim i regionalnim nadležnim organima.
Korišćenje autoriteta, Nelegalni rad bezbednosnih policija i neuniformisanih pripadnika policije i vojske bez datih ovlašćenja ne poštujući pravne propise . Preporuka: Sprečavanje nelegalnog rada bezbednosnih policija i neuniformisanih pripadnika policije i vojske.

PRAVOSUDJE

Neprocesuriranje slučajeva, ubistava, zloupotrebe, nasilja i otmica civila u periodu 1996-2002.
Preporuka: Rasvetljavanje tih slučejava.
Nedovoljan broj zaposlenih Albanaca u organima pravosuđa. Nedovoljno korišćenje albanskog jezika i pisma u organima pravosuđa.
Preporuka: Veća efikasnost u sprovođenju Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma.
Lokalne posledice zadnjih reforma u pravosudnom sistemu.
Preporuka: Da se uvaže lokalne specifičnosti koje omogućavaju bolji pristup pravdi Albaskoj nacionalnoj manjini.
Zakoni koji su bitni za pripadnike nacionalne manjine da budu dostupni i na maternjem jeziku nacionalne manjine.
Preporuka:Ustav R.Srbije Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma, zakon o prebivalištu, zakon o putnim ispravima, zakon o osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, zakon o korišćenju nacionalnih simbola nacionalnih manjina, zakon o lokalnoj samoupravi, zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, zakon o prelasku državne granice, zakon o prebivalištu.

NACIONALNI SIMBOLI, UPOTREBA JEZIKA I PISMA

Legalno zabranjena upotreba Albanske nacionalne zastave.
Preporuka:  Nacionalni saveti  pokrenuti inicijativu, napraviti predlog simbola koji će koristiti Albanska manjina u Srbiji i da predaje Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Parlamentarnom odboru za  nacionalne simbole.
Nesprovedena zakonska prava na upotrebu albanskog pisma i jezika.
Preporuka: Dinamizacija rada inspekcija o sprovođenju zakona.
Informisanje stanovništva za mogućnosti službene upotrebe maternjeg jezika.
Najvažni državni zakoni nisu prevedeni na Albanskom jeziku.
Preporuka: Prevesti najvažnije državne zakone.
Nedostatak dvojezičnosti na natpisima republičkih institucijama u tri opštine.
Preporuka: Sprovedenje Zakona o upotrebi jezika i pisma.
Foto: Ž.M.BUpress

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Popular Articles